Box 21: Correspondence under V (2 of 2), W, X, Y, Z